Informācija klientiem par apdrošināšanas starpnieka darbību

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34.pantu un 35.pantu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrībai ir pienākums sniegt par savu darbību Klientam šādu informāciju:

Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā un interesēs sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Attollo Brokers”, reģistrācijas numurs 40003633935, juridiskā adrese: Rīga, Tomsona 30, tālruņa numurs: 67311992, faksa numurs:67311990, elektroniskā pasta adrese: attollo@attollo.lv (turpmāk tekstā Sabiedrība).

Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, kas sniedz starpnieka pakalpojumus nedzīvības apdrošināšanā. Pārliecināties par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta mājas lapā www.fktk.lv, vai arī pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā.

Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, sūtot vēstuli uz e-pastu: attollo@attollo.lv, pa pastu: uz Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013, gan arī mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai, tālr.67311992. Sūdzību izskatīšana ir bezmaksas. Sabiedrība izskata sūdzību saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46.panta noteikumiem un sniedz pamatotu rakstveida atbildi 20 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības atrodama sadaļā “Sūdzību izskatīšanas procedūra”.

Sabiedrība sagatavo apdrošināšanas piedāvājumus un iesaka Klientam izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi. Sabiedrība kā apdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību tikai Klienta vārdā un interesēs.

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Sabiedrība, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, noskaidro Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu Klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Informāciju Sabiedrība sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai.

Papildus maksa par apkalpošanu, maksājuma apstrādi un polises izsniegšanu Klientam netiek piemērota. Sabiedrība saņem apdrošināšanas starpnieka atlīdzību no apdrošināšanas kompānijām, pamatojoties uz ar apdrošinātājiem noslēgtajiem līgumiem, un tās apmērs apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā, tiek noteikts procentos no apdrošināšanas prēmijas.

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta apdrošinātā objekta vērtības daļa vai laika periods (apdrošinātā objekta lietošanas pārtraukšanas gadījumā), kuru apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos apdrošinātājs atskaitīs no apdrošināšanas atlīdzības un Klientam būs jāsedz pašam.

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo zemapdrošināšanas vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.